วารสารพยาบาลทหารบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
317/6 สมาคมพยาบาลทหารบก ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 02-354 7660

Principal Contact

พันเอกหญิง ผศ. ดร. สายสมร เฉลยกิตติ
Editor in Chief
ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น กองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
Phone 02-354 7660

Support Contact

ร.อ.หญิง ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์
Phone 02-354 7660