ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ทักษะในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกในระยะเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัด

Main Article Content

อรกมล พูนเสมอ วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ นารีรัตน์ จิตรมนตรี อรพรรณ โตสิงห์

Keywords

Article Details

How to Cite
1.
พูนเสมออ, วิโรจน์รัตน์ว, จิตรมนตรีน, โตสิงห์อ. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ทักษะในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกในระยะเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัด. Journal of The Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 19Oct.2019];15(2):368-77. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/25313
Section
Research Articles