การจัดการสุขภาพของผู้สุงอายุโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ

Abstract

-

Article Details

How to Cite
1.
คุ้มทวีพรพ, จิรธรรมคุณเ. การจัดการสุขภาพของผู้สุงอายุโรคเบาหวานที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร. Journal of The Royal Thai Army Nurses [Internet]. 1 [cited 23Sep.2019];12(1):36-1. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/5588
Section
รายงานการวิจัย