aim and scope

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ก่อตั้งและดำเนินงานโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2525 เป็นวารสารทางวิชาการที่มีการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ (peer-reviewed) จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1: มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2: กรกฎาคม-ธันวาคม

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ เป็นเวทีนำเสนอผลงานทั้งที่เป็นการสำรวจพรมแดนความรู้ แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ในการทำความเข้าใจสังคม การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งจากภายในประเทศไทยและภายในบริบททางสังคมอื่นๆ ด้วยกรอบการวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ตลอดจนการนำเสนอประเด็นวิเคราะห์-วิจัย และกรณีศึกษาทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เปิดรับพิจารณาบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่นำเสนอประเด็นอภิปรายเชิงทฤษฎีหรือเชิงประจักษ์ ในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความจากวิทยานิพนธ์ ที่ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ รวมทั้งบทความปริทัศน์หรือบทวิจารณ์ผลงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา