ภาวะสุขภาพและสภาพการทำางานที่มี ความเสี่ยงต่อสุขภาพของแรงงานนอกระบบ ภาคการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก

เนื้อหาบทความหลัก

ทศพล บุตรมี, M.Sc. (Occupational Health and Safety) กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์, M.Sc. (Industrial Hygiene and Safety) พีรญา อึ้งอุดรภักดี, Ph.D. (Public Health)

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาภาวะ สุขภาพ การเจ็บป่วยและบาดเจ็บ และ 2) ศึกษาสภาพการ ทำงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของแรงงานนอกระบบภาค การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการทำางาน ของแรงงานนอกระบบ กลุ่มตัวอย่างคือแรงงานนอกระบบที่ ทำงานอยู่ในภาคการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 325 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพรรณนา


 ผลการวิจัยพบว่า แรงงานนอกระบบจังหวัด พิษณุโลกส่วนมีโรคประจำตัวที่ได้รับการรักษาหรือการ วินิจฉัยทางการแพทย์ร้อยละ 35.4 เคยได้รับอุบัติเหตุหรือ การบาดเจ็บที่ไม่ได้มาจากการทำงานร้อยละ 45.5 เคยได้ รับอุบัติเหตุจากการทำงานร้อยละ 27.30 ความถี่ของการได้ รับอุบัติเหตุจากการทำางานส่วนใหญ่คือ 1-2 ครั้งต่อเดือน สาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและการ ใช้ของมีคม สำหรับสภาพการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน มากกว่าครึ่ง ลักษณะการทำงานที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อ สุขภาพด้านกายภาพมากที่สุดคือการสัมผัสแหล่งความร้อน ในขณะปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สารเคมีในการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 48.21 และมีการสัมผัสฝุ่นจากการทำงานถึง ร้อยละ 64.0 กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสติดเชื้อโรคจากการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 24.31 สำหรับลักษณะการทำงานที่มีความ เสี่ยงต่อสุขภาพด้านการยศาสตร์และจิตวิทยาสังคมพบว่า มีการยืนทำงานนาน ๆ มีการออกแรงในการทำงานแบบซ้ำ ๆ และกลุ่มตัวอย่างมีความเครียดจากการทำงานเป็นอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 21.8

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความจากงานวิจัย

บทความอื่นๆของผู้แต่ง