เผยแพร่แล้ว: 2014-12-02

ปัจจัยอันตรายในการทำงานและ ภาวะสุขภาพของคนงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา

วันเพ็ญ ทรงคำ, Ph.D. (Public Health), ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์, Ph.D. (Community Health), ธานี แก้วธรรมานุกูล

6-16

ภาวะสุขภาพและสภาพการทำางานที่มี ความเสี่ยงต่อสุขภาพของแรงงานนอกระบบ ภาคการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก

ทศพล บุตรมี, M.Sc. (Occupational Health and Safety), กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์, M.Sc. (Industrial Hygiene and Safety), พีรญา อึ้งอุดรภักดี, Ph.D. (Public Health)

17-26

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

ประทีป พงษ์สำราญ, ภ.บ., นิตยา เพ็ญศิรินภา, ส.ด. (สุขศึกษา), พาณี สีตกะลิน, Dr.PH (Public Health)

27-38

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบึงกาฬ

สถาพร รัตนวารีวงษ์, ส.ม. (บริหารโรงพยาบาล), นิตยา เพ็ญศิรินภา, ส.ด. (สุขศึกษา), วรางคณา จันทร์คง, ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)

48-58