วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 31

   NSRU social sciences research and academic journal is organized to publish academic articles and social research, focusing  on the field of education, political science, business administration, social development and social interdisciplinary. Moreover, it is a platform for exchanging academic knowledge from academician in various universities both in public and government sector and to develop academic work that will be useful to our nation in the future.There are 3 journals in a year (one in each quarter) that is, January-April, May-August, September-December. The journal will be published into two formats;that is journal and e-journal. The first journal was published in 2006 and this is the ninth year. For the first e-journal, it has been published since volume 26.

 

 ThaiJOIndexed in  tci กลุ่ม 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Impact Factor = 0.143 (in 2017 by TCI) 

Vol 12 No 34 (2017): มกราคม - เมษายน 2560

Published: 2017-07-24

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือสำหรับเด็กปฐมวัย; The Development of Participatory Art Activity for Early Childhood Children

อนงค์นาถ ยิ้มช้าง Anongnat Yimchang, สุชานาฎ ไชยวรรณะ Suchanad Chaiwanna, ชาลิกา เรืองสวัสดิ์ Chalika Ruangsawat

27-38

View All Issues

 ThaiJOIndexed in  tci กลุ่ม 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Impact Factor = 0.143 (in 2017 by TCI)