Return to Article Details ปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อการชำระเงินคืนกู้ยืมและความผูกพันต่อองค์กรของลูกหนี้สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศไทย Download Download PDF