วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 31

   NSRU social sciences research and academic journal is organized to publish academic articles and social research, focusing  on the field of education, political science, business administration, social development and social interdisciplinary. Moreover, it is a platform for exchanging academic knowledge from academician in various universities both in public and government sector and to develop academic work that will be useful to our nation in the future.There are 3 journals in a year (one in each quarter) that is, January-April, May-August, September-December. The journal will be published into two formats;that is journal and e-journal. The first journal was published in 2006 and this is the ninth year. For the first e-journal, it has been published since volume 26.

 

 ThaiJOIndexed in  tci กลุ่ม 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Impact Factor = 0.131 (in 2018 by TCI) 

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (ฉบับพิเศษ)

2017-02-27

ในโอกาสงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

“ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1”

ฉบับพิเศษ ปีที่ 11 สิงหาคม 2559 (ฉบับครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์)

ฉบับพิเศษ ปีที่ 11 สิงหาคม 2559 (ฉบับสหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ในโอกาสงานประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15

ฉบับพิเศษ ปีที่ 10 กรกฎาคม 2558 (สาขาสหวิทยาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ฉบับพิเศษ ปีที่ 10 กรกฎาคม 2558 (สาขาครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์)

Vol 14 No 2 (2019): พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

Published: 2019-09-30

รวมบทประยุกต์การใช้สถิติทดสอบไคสแควร์กับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล Chaninan Pruekpramool; สุชาดา บวรกิติวงศ์ Suchada Bowarnkitiwong

1-16

การศึกษาองค์ประกอบของความเหนื่อยหน่ายในการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ชัยพร พงษ์พิสันต์รัตน์ Chaiporn Pongpisanrat; ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ Phamornpun Yurayat

99-110

View All Issues

 ThaiJOIndexed in  tci กลุ่ม 1 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Impact Factor = 0.316 (in 2018 by TCI)