Vol 12, No 34 (2017)

มกราคม - เมษายน 2560

Table of Contents

Editor บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
 

Articles

ข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักการปกครอง “แบบนิติรัฐ” การปกครอง “แบบนิติธรรม” และการปกครอง “แบบรัฐตำรวจ” บริบทประเทศไทย; The Observation about the Legal State Administration, the Rule of Law Administration and the Police State Administration in the Context of Tha pdf
อรทัย อินต๊ะไชยวงค์ Orrathai Intachaiwong, สิทธิกร ศักดิ์แสง Sittikorn Saksang 1-16
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณค่าแห่งวิถีชีวิต วัฒนธรรม เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน; Local Wisdom as the Value of Life and Culture for Sustainable Education pdf
นันธวัช นุนารถ Nuntawat Nunart 17-26

Research Articles

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือสำหรับเด็กปฐมวัย; The Development of Participatory Art Activity for Early Childhood Children pdf
อนงค์นาถ ยิ้มช้าง Anongnat Yimchang, สุชานาฎ ไชยวรรณะ Suchanad Chaiwanna, ชาลิกา เรืองสวัสดิ์ Chalika Ruangsawat 27-38
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์; Improving Students’ Quality from Ordinary National Educational Testing (O-NET) of Small Schools in Nakhon Saw pdf
บัณฑิตา อินสมบัติ Bantita Insombat, สิริพร ปานาวงษ์ Siriporn Panawong, สิริพร ปานาวงษ์ Siriporn Panawong, อนงค์นาถ ยิ้มช้าง Anongnat Yimchang, อนงค์นาถ ยิ้มช้าง Anongnat Yimchang 39-50
ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: การศึกษาทฤษฎีฐานราก; Learning Leadership of School Principals: A Grounded Theory Study pdf
กนกอร สมปราชญ์ Kanokorn Somprach 51-66

Dissertations

เรื่องเล่ากับการสร้างพื้นที่ผ่านเครือข่ายทางสังคมของคนไทยอีสานพลัดถิ่น; Tales and the Creation of a Social Network of the Isan Displaced Persons pdf
อัฐพล อินต๊ะเสนา Autthapon Intasena 67-82
การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ท้องถิ่นภาคเหนือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น; Development of Learning Resources of Northern Community for Lower Secondary Education pdf
เยาวเรศ ภักดีจิตร Yaowares Pakdeejit 83-98
แนวคิดการบริหารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล; Administration Concept of the College of Music Mahidol University pdf
กำจร กาญจนถาวร Kamjohn Kanchanathaworn 99-112
ผลการใช้วิธีสอนแบบเปิดที่มีต่อความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5; The Effects of Using Open Approach on Mathematical Concept on Quadrilateral of the Fifth Grade Students pdf
สุวิชา ดวงฟู Suwicha Dungfull 113-126
วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือด้วยการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบการเสริมต่อการเรียนรู้แบบ DEEPER เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4; An Action Research for Enhancing Collaborative Problem Solving Competency of Grade 10 pdf
ปาริชาต ผาสุข Parichat Phasuk 127-140
ปัจจัยจำแนกความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สูงและต่ำ และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดยโสธร; Discriminant Factors of High and Low Mathematics Analytical Thinking Ability and Ways t pdf
วิลาวัลย์ ข่าทิพย์พาที Wilawan Khatippatee 141-154
การพัฒนาชุดการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาหารในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1; Development of Career and Technology Instructional Package on “Everyday Food” for Mathayomsuksa 1 Students pdf
จินตนา สมศิลป์ Jintana Somsilp 155-167