• Volume 19, No. 1, July 2019

  2_750x750_01.jpg

  19-No1.jpg

  ISSN : 1513-7201 (Print)
  ISSN : 2672-927X (Online)

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ดำเนินการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม กำหนดการรับวารสารฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน วารสารอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1

  วัตถุประสงค์
  1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก
  สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
  องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
  3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ
  ชาติ และระดับนานาชาติ
  4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
  เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  ขอบเขต
  1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
  blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
  2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น
  ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง
  กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ
  กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น
  3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
  หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

   

 • Volume 18, No. 2, December 2018

  18-No2e.png

  ISSN : 1513-7201 (Print)
  ISSN : 2672-927X (Online)

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ดำเนินการตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม กำหนดการรับวารสารฉบับแรกของปี เปิดรับตั้งแต่ 16 กันยายน ถึง 31 มีนาคม ฉบับที่ 2 ของปี เปิดรับตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 15 กันยายน วารสารอยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1

  วัตถุประสงค์
                     
  1.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า และคุณภาพออก  
                        
  สู่สังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
                      2.เพื่อยกระดับงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงเป็นสื่อกลางระหว่างนักวิจัยในประเทศไทย และต่างประเทศในการนำ
                         องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
                      3.สนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับ ในวงการวิชาการระดับ
                         ชาติ และระดับนานาชาติ
                      4.เป็นสื่อเสริมสร้างสติปัญญา และแนวคิดของวิทยาศาสตร์การกีฬา รวมทั้งเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
                         เทคโนโลยีการกีฬาสาขาต่างๆ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  ขอบเขต
                      1.บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 2-3 ท่าน แบบ double-
                         blinded โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai- Journal Citation Index Centre)
                      2.สาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ในวารสาร เป็นบทความวิชาการ (Review article) บทความวิจัย หรือนิพนธ์ต้น    
                         ฉบับ(Research article) ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาที่ลงมี เช่น สรีรวิทยาการออกกำลัง
                         กายและกีฬา, ชีวกลศาสตร์การกีฬา, วิทยาศาสตร์การโค้ช, อาชีวเวชศาสตร์, จิตวิทยาการกีฬา, โภชนาการการ
                         กีฬา, กีฬาเวชศาสตร์, การบริหารจัดการกีฬา เป็นต้น
                      3.บทความทุกเรื่องต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสาร
                         หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

   

 • Volume 14, No. 2, December 2014
  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2557
  Journal of Sports Science and Technology Volume 14, No. 2, December 2014
1 - 5 of 18 items 1 2 > >>