ISSN : 2428-252X

เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประกอบไปด้วยสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ต้องการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการงานวิจัยและวิชาการ รวมทั้งเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความวิจัยและวิชาการของบุคลากร นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ

มกราคม - มิถุนายน (ปิดรับบทความ ก่อนวันที่ 30 เมษายน)

กรกฎาคม - ธันวาคม (ปิดรับบทความ ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม) ของทุกปี

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ

2017-01-30

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ

มกราคม - มิถุนายน (ปิดรับบทความ ก่อนวันที่ 30 เมษายน)

กรกฎาคม - ธันวาคม (ปิดรับบทความ ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม) ของทุกปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  056219100 ต่อ 2501

Vol 11 No 13 (2019): JANUARY 2019 - JUNE 2019

View All Issues

 

Indexed in tci