เป็นวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ประกอบไปด้วยสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ต้องการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการงานวิจัยและวิชาการ รวมทั้งเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความวิจัยและวิชาการของบุคลากร นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ

มกราคม - มิถุนายน (ปิดรับบทความ ก่อนวันที่ 30 เมษายน)

กรกฎาคม - ธันวาคม (ปิดรับบทความ ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม) ของทุกปี

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ

2017-01-30

ขอเชิญ นักวิจัย นักวิชาการ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ

มกราคม - มิถุนายน (ปิดรับบทความ ก่อนวันที่ 30 เมษายน)

กรกฎาคม - ธันวาคม (ปิดรับบทความ ก่อนวันที่ 30 ตุลาคม) ของทุกปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ  056219100 ต่อ 2501

Vol 10 No 12 (2018): July 2018 - December 2018

Published: 2018-12-21

View All Issues

 คู่มือการใช้งานระบบ ThaiJO2 สำหรับผู้แต่ง

1449044260_bullet_star_16การสมัครสมาชิก

1449044260_bullet_star_16การส่งบทความ

1449044260_bullet_star_16การแก้ไขบทความ

 

1449044260_bullet_star_16ดาวน์โหลดรูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความ

1449044260_bullet_star_16ดาวโหลดแบบส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

1449044260_bullet_star_16กระบวนการพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์

 

 Indexed in tci