วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Journal of Thai Traditional and Alternative Medicine)

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดทำขึ้นโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นเวทีเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


 tci Level 1 Approved (2015-2019)

Announcements

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

 
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14.........  
Posted: 2017-02-10
 
More Announcements...

Vol.10 No.3 September - December 2012


Cover Page