1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
  2. สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
  3. สถาปัตยกรรมผังเมืองและการผังเมือง (Urban Architecture & Urban Planning)
  4. สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
  5. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
  6. การออกแบบสร้างสรรค์ และนฤมิตศิลป์ (Creative Design & Creative Arts)
  7. การออกแบบนิเทศศิลป์ และการออกแบบอุตสาหกรรม(Communication Design& Industrial design)
  8. การจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management)
  9. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง