รูปแบบการค้นหาเส้นทางในพื้นที่ชุมชนประวัติศาสตร์ย่านพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร

เนื้อหาบทความหลัก

ดุษฎี บุญกฤษ์

บทคัดย่อ

ชุมชนประวัติศาสตร์ย่านพระอาทิตย์เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงในด้านคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ ป้อมพระสุเมรุ วัดชนะสงคราม มัสยิดจักรพงษ์ อาคารพิพิธบางลำพู และสวนสันติชัยปราการ เป็นต้น แต่พื้นที่ชุมชนประวัติศาสตร์ย่านพระอาทิตย์กลับมีการใช้งานที่ไม่เต็มศักยภาพและไม่เป็นอเนกประโยชน์ ทั้งๆ ที่พื้นที่ชุมชนประวัติศาสตร์ควรมีความสมดุลในการสัญจรเพื่อผ่านและเพื่อเข้าถึงของคนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการสัญจรทางเท้า


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการค้นหาเส้นทางของกลุ่มคนที่เข้ามาใช้งานพื้นที่2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ โดยทำการบันทึกรูปแบบของการสัญจรของคนเดินเท้า ในช่วงวันและเวลาต่างๆ การศึกษาพบว่ากลุ่มคนทั้ง 2 ประเภท มีรูปแบบการค้นหาเส้นทางที่แตกต่างกันและแยกออกจากกัน ทำให้เกิดการใช้งานพื้นที่ในบางบริเวณอย่างไม่เป็นอเนกประโยชน์ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงแนวทางการกระจายกิจกรรมของพื้นที่ชุมชนประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดสมดุลของการสัญจรเพื่อผ่านและการสัญจรเพื่อเข้าถึงของคนเดินเท้ากลุ่มต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพมากขึ้น

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย