รูปแบบการเกิดอาชญากรรมคดีลักทรัพย์ในพื้นที่สาธารณะ ย่านเยาวราช-สำเพ็ง กรุงเทพมหานคร

เนื้อหาบทความหลัก

บุษยา พุทธอินทร์

บทคัดย่อ







บทความนี้สรุปจากงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบตําแหน่ง ความถี่ และ ช่วงเวลาการเกิดอาชญากรรมคดีลักทรัพย์บนพื้นที่สาธารณะย่านเยาวราช-สําเพ็ง ซึ่งเป็นย่านพาณิช ยกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลจักวรรดิและ พลับพลาไชย 2 กรุงเทพมหานคร มีสถิติการเกิดอาชญากรรมคดลี ักทรัพย์ ในปีพ.ศ. 2550 - 2561 (ระยะเวลา 12 ปี) ทั้งหมด 1,101 คดี (สํานักงานตํารวจแห่งชาต,ิ 2562) โดยคดีลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นใน พื้นที่สาธารณะ เช่น การล้วงกระเป๋า การขโมยสินค้า ที่สามารถระบุตําแหน่งการเกิดคดีได้อย่าง ชัดเจนและอยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา มีมากถึง 188 คดี การวิเคราะห์รูปแบบการเกิดอาชญากรรม ร่วมกับตําแหน่งร้านค้าและแผงลอย มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายปรากฎการณ์และลักษณะการเกิด อาชญากรรมที่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมการค้าในช่วงเวลาต่างๆ ภายในย่าน โดยมีผลการศึกษา ว่า ลักษณะการเกิดอาชญากรรมมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมการค้า ใกล้บริเวณทางร่วมแยก ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวกลุ่มเป้าหมายหรือเหยื่อ ซึ่งเอื้อให้อาชญากรสามารถอําพรางตัวไปในหมู่ ผู้คนขณะก่อเหตไุ ด้ และใช้ทางร่วมแยกหลบหนีออกไป







คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิจัย