“อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ทิศทางการอนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

เนื้อหาบทความหลัก

วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร

บทคัดย่อ

               บทความนี้นำเสนอทิศทางของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม นำเสนอประเด็นของพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ที่สำคัญในประเทศไทย ในบทความจะแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นคำจำจัดความด้านการอนุรักษ์ฯ โดยศึกษาจากกฏหมายและกฏบัตรด้านการอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 นำเสนอแนวคิดด้านการอนุรักษ์มรดกทาง วัฒนธรรมที่ผ่านมา ทั้งแนวคิดในส่วนตะวันตกและประเทศไทย โดยสรุปเนื้อหาหลักรวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยว ข้อง เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ผ่านมาในอดีต ส่วนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะการณ์ในอดีตและ ปัจจุบันของอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โดยยกตัวอย่าง 3 กรณีศึกษาที่สำคัญ คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย นำเสนอถึงแนวทางปฏิบัติการ อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ในแต่ละพื้นที่ที่มีความหลากหลายแตกต่าง ทั้งในด้านบริบทกายภาพของพื้นที่ รวมถึงปัญหาที่ส่งผลต่อการดำเนินการด้านการอนุรักษ์ ส่วนที่ 4 เป็นการอภิปรายถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อนำเสนอทิศทาง ของอุทยานประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยในอนาคต

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ