วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา177 ถ.ช้างเผือก อ.เมืองจ.นครราชสีมา30000The Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima177 Changpuak Rd., Muang DistrictNakhonratchasima30000

ผู้รับผิดชอบหลัก

อ.ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
เบอร์โทรศัพท์ 09-5062-7447

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Mr.Atthasit Sittiparu