บรรณาธิการ

อ.ดร.ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์

ที่ปรึกษาวารสาร

อ.ดร.พรฤดี นิธิรัตน์

อ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร

อ.ดร.จุรีรัตน์ กิจสมพร