บรรณาธิการ

อ.ดร.วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ

ที่ปรึกษาวารสาร

อ.ดร.พรฤดี นิธิรัตน์

อ.ดร.กมลรัตน์ เทอร์เนอร

อ.ดร.จุรีรัตน์ กิจสมพร