ความรู้และพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแลในตำบลกระแซง อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เนื้อหาบทความหลัก

ชรินทร์ทิพย์ ชัยชุมพล นันทพร ทองเภา อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ พฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวของญาติผู้ดูแล ประชากรตัวอย่างได้แก่ญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระแซง จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ และ พฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว คุณภาพเครื่องมือ ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหาค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .92 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหพันธ์แบบเพียร์สัน


        ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ของญาติในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหวโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง (M = 18.50, SD. = 2.38) พฤติกรรมของญาติผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว โดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 4.52, SD = 0.98) และความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของญาติในการดูแลผู้สูงอายุที่พิการทางการเคลื่อนไหว

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
Articles