การกระตุ้นพฤติกรรมในผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะซึมเศร้า:มุมมองทางสมองและประสาทวิทยา

เนื้อหาบทความหลัก

ลัดดาวัลย์ มั่นพานิช ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์

บทคัดย่อ

        การเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเฉียบพลันก่อให้เกิดการสูญเสียภาพลักษณ์และความสามารถในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน บุคคลที่มีกระบวนการปรับตัวเผชิญการสูญเสียไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดความเครียดเรื้อรังจนนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายว่าพยาบาลควรทำอย่างไรเพื่อที่จะส่งเสริมการเผชิญปัญหาที่เหมาะสมและป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะสุขภาพจิตที่แย่ลง ในเนื้อหาส่วนแรก ผู้เขียนอธิบายถึงกระบวนการเผชิญปัญหาของผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองว่านำไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้อย่างไร จากนั้นจึงนำเสนอแนวคิดการบำบัดด้วยการกระตุ้นพฤติกรรม โดยอธิบายเชื่อมโยงกับหลักการทำหน้าที่ของสมองและประสาทวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรู้และกระทำพฤติกรรม ในตอนท้าย ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับพยาบาลในการประยุกต์ใช้หลักการทำหน้าที่ของสมองและประสาทวิทยาในการวางแผนกิจกรรมการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการปรับตัวและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเผชิญปัญหาในผู้ป่วยหลังหลอดเลือดสมอง

คำสำคัญ

รายละเอียดบทความ

ประเภทบทความ
Articles