กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อนํ้าดีของญาติผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อนํ้าดีในจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF