Return to Article Details การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพาในการทํากิจวัตรประจําวัน Download Download PDF