กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพาในการทํากิจวัตรประจําวัน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF