ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู,บ้าน และความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ในตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เนื้อหาบทความหลัก

วรัญญา วรัญญา จิตรบรรทัด ธมลวรรณ แกวกระจก พิมพจรรณ เรืองพุทธ

บทคัดย่อ

         การวิจัยคเงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ตลอดจนความสามารถในการ ดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู,บ้านและความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการดูแลที่ได้รับ การดูแลจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู,บ้าน กลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู,บ้าน จำนวน 97 คน และผู้สูงอายุจำนวน 197 คน ในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู,บ้าน และแบบประเมินความพึง พอใจของผู้สูงอายุ ค่าสัมประสิทธิความเชื่อมั่นของ KR20 เท่ากับ 0.894 และของครอนบาคเท่ากับ 0.874, 889 และ 0.938 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู,บ้านมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุในระดับมาก (M = 17.15, SD = 3.692) มีทัศนคติ อยู่ในระดับมาก (M = 4.033 , SD= 0.613) มีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุในระดับมาก (M= 3.51 , SD = 1.182) ระดับความพึงพอใจต่อการดูแลของอาสาสมัครสาธารณสุขของผู้สูงอายุที่ไม,มีโรคประจำตัว อยู่ในระดับปานกลาง (M= 6.47, SD= .1.532) และอยู่ในระดับมากในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว (M= 7.2, SD= 1.247) จากผลการศึกษาดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควรจัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุ แก,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู,บ้านเพิ่มเติม โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่ไม,มี โรคประจำตัว เพื่อเสริมสร้างการดูแลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม และเพิ่มความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการ ดูแลที่ได้รับจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู,บ้าน

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

รายละเอียดบทความ

บท
Articles