ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60ปี ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

Main Article Content

รัฐพล สาแก้ว จงกลฌี ธนาไสย์ บัณฑิต วรรณประพันธ์

Abstract

    การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรม การมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรีอายุ 30-60 ปี ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 40 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรม โดยประยุกต์จากทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคและแรงสนับสนุนทาง สังคม กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การเสนอตัวแบบ การอภิปรายกลุ่ม การติดตามเยี่ยมบ้านกระตุ้น เตือนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับการดูแลตามปกติ เล็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความ แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยด้วยสถิติเชิงอนุมาน Paired f-test และ Independent t-test กำหนดนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ .05

    ผลการวิจัย พบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ความรุนแรง การรับ รู้โอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในประสิทธิผลการตอบสนองและความคาดหวังในความสามารถของตนเอง ต่อการป้องคันมะเร็งปากมดลูก สูงกว่าค่อนทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (pc.001) เมื่อเปรียบเทียบผลต่างคะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ พบว่า มีความแตก ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (pc.001) และสตรีกลุ่มทดลองมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทุกคน (ร้อยละ 100)

    ผลจากการวิจัย เป็นข้อเสนอแนะให้บุคลากรที่ทำงานส่งเสริมสุขภาพประชาชน สามารถนำรูปแบบ การจัดกิจกรรมไปใช้ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ และใช้เคเอข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขเข้ามามี ส่วนร่วมโดยการเยี่ยมบ้านตามโปรแกรมนี้

Article Details

Section
Articles