การสร้างเสริมพลังอำนาจชุมชนดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน บ้านหนองบัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

วิภารัตน เบ็ญจมาศ

Abstract


การวิจัยคเงนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนใน การดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน บ้านหนองบัว ใช้แนวคิดการเสริมสร้างพลังอำนาจของกิบสัน 4 ขั้นตอน

1)       การค้นพบสภาพการณ์ ด้วยการประชุม ให้ข้อมูลป้ญหาผู้ป่วยขาดนัด 2) สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ ของการขาดนัด 3) การตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม ด้วยการประชุม การใช้กระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการ ให้ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือของผู้ป่วยและของผู้ดูแลและเปิดโอกาสให้แสดงความ คิดเห็น ตลอดจนร่วมวางแผน 4) การคงไว้ซึงการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติ การได้รับคำชื่นชม การศึกษานี้ได้งบสนับสนุนจากกองทุนตำบล กลุ่มตัวอย่าง 30 คน คัดเลือกแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ สังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม เครื่องมือที่คือใช้แบบสังเกตกึ่งโครงสร้าง แบบ สัมภาษณ์ผู้ป่วยที่ขาดนัด แนวทางสนทนากลุ่มผู้ป่วย แบบสัมภาษณ์ผู้ดูแล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ เชิงเนี้อหาแบ่งหมวดหมู,และสร้างข้อสรุป ใช้สถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิง ปริมาณ

ผลการศึกษา: การเสริมสร้างพลังอำนาจตามแนวคิดของกิบสัน ประกอบ ด้วยการประชุมให้ข้อมูล การให้ความรู้ การเปิดโอกาสให้ร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมประเมินติดตามผล การได้รับแรงสนับสนุนชื่นชม การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนตำบลสามารถเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน บ้านหนองบัวดูแล สุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน สามารถแค้ปีญหาการขาดนัดจาก ร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 0.68 และเกิดการมี ส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย เกิดนวัตกรรมเคเอข่ายดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน


Keywords


ผู้ป่วยเบาหวาน; การเสริมสร้างพลังอำนาจ; การดูแลสุขภาพ; พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ; โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่สำโรง; Diabetes patient; Empowerment; Health care

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima) ISSN: 0859-4562