ผลของการแกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังต่อผลลัพธ์การจัดการรายกรณี

Main Article Content

ปฐยาวัชร ปรากฎล

Abstract

    การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental research) แบบหนึ่งกลุ่มวัดก่อนและ หลังการทดลอง (one - group pretest - posttest design) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์การจัดการ รายกรณี ก่อนและหลังการแกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณี โรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ประจำปี 2558 ประชากรที่ศึกษาคือพยาบาลวิชาชีพผู้เข้ารับการ แกอบรมจำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง)ที่คณะผู้วิจัยนำหลักสูตรกลางมาพัฒนาและได้ รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 1 ชุด แบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนคือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและผลลัพธ์ของการจัดการรายกรณี เป็นแบบมาตรวัด ประมาณค่า (Rating Scale) ผ่านการตรวจสอบความตรง (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน และตรวจสอบความเที่ยงได้ค่าสัมประสิทธ์อลฟาครอนบราคเท่าลับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเที่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test

    ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการแกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จัดการ รายกรณีโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการแกอบรมมีคะแนนผลลัพธ์ การจัดการรายกรณีด้านคลินิก ด้านค่าใช้จ่าย ด้านรายได้ ด้านคุณค่า และผลลัพธ์โดยรวมสูงกว่าก่อนการ แกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .01) ดังนั้นจึงควรนำแนวคิดการจัดการรายกรณีไปใช้ในการจัดการ ปีญหาผู้ป่วยโรคเรื้อรังในกลุ่มโรคอื่นๆ และสอดแทรกแนวคิดการจัดการรายกรณีโรคเรื้อรังเข้าไปในการ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อไป

Article Details

Section
Articles