กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการแกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังต่อผลลัพธ์การจัดการรายกรณี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF