ความรู้ ทัศนคติ ความพร้อม และแนวทางการเตรียมการจัดการศึกษาพยาบาลสู่ประชาคมอาเซียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Main Article Content

ภัทรา ซูริค

Abstract

    การจัดการศึกษาพยาบาลสู่ประชาคมอาเซียนจำเป็นต้องมี,ข้อมูลสำคัญที่เป็นปีจจุบัน เพื่อการเตรียม ความพร้อมในการดำเนินการ การวิจัยแบบผสานวิธีนี้จึงมุ่งศึกษาความรู้ ทัศนคติความพร้อมของนักศึกษา พยาบาลคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ในการประเมินความรู้ ทัศนคติและความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 130 คน เครื่อง มือที่ใช้ คือ แบบวัดความรู้ทัศนคติและความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เที่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษาแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาพยาบาลสู่ประชาคมอาเซียน เก็บ ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย การสัมภาษณ์เชิงลึก ในผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 9 คน คือ คณบดี รองคณบดี หัวหน้า ภาควิชา อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และแนวทางการ สนทนากลุ่มเพื่อวิพากษ์ร่างแนวทางการเตรียมความพร้อมที่พัฒนาขึ้นจากผลการศึกษาเชิงปริมาณและการ สัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนี้อหา

    ผลการวิจัย พบว่า ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.77 อยู่ในระดับปานกลาง ทัศนคติอยู่ในระดับดี (M = 4.08, SD = 0.68) ความพร้อมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (M = 3.87, SD = 0.73) มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านองค์กร การสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ มีสถาบันภาษาจัดการเรียนภาษา อังกฤษและอาเซียนศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์พร้อมด้านคณาจารย์มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถเชิง วิชาชีพที่แข่งขันได้ ส่วนหลักสูตรและศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือ ภาษาสมาชิกประชาคมอาเซียน 1 ภาษา อยู่ระดับปานกลาง แนวทางเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา พยาบาลสู่ประชาคมอาเซียนที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาหลักสูตร และป้จจัยสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีการเตรียมการสำคัญ คือ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการ สื่อสารเพื่อการทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน พัฒนาหลักสูตรให้สอดรับลับข้อตกลงวิชาชีพพยาบาลกลุ่ม ประชาคมอาเซียน การวิจัยและพัฒนาความรู้ร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการจัดการเรียนรู้การพยาบาล ข้ามวัฒนธรรม จัดหาและพัฒนาหนังสือ ตำรา สื่อ ภาษาอังกฤษ แหล่ง!เกประสบการณ์ที่มีผู้รับบริการหลาก ภาษาและวัฒนธรรม

Article Details

Section
Articles