ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล

ทองปาน บุญกุศล, จรีรัตน อินทวัฒน

Abstract


    การวิจัยคเงนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาและ 2) ศึกษาความ พึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาลตรบัณฑิต ชั้นปีที่1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2558 จำนวน30 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรม เพื่อแกทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.50/83.00 แบบวัดความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 และแบบวัดความพึงพอใจการเรียนรูโดยใช้ชุดกิจกรรมในวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเที่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าท (paired t-test)

     ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษา พยาบาลที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (M= 4.89, SD= 0.30)


Keywords


ชุดกิจกรรม; การคิดวิเคราะห์; นักศึกษาพยาบาล; Activity package; Analytical thinking; Nursing students

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima) ISSN: 0859-4562