กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF