วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา (The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima)

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผลิตผลงานวิชาการ รายงานผลการวิจัยทางการศึกษาพยาบาล การพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล การพยาบาลสาขาต่างๆ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

ข่าวประชาสัมพันธ์: Download ใบสมัครสมาชิกวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

 

download_220

 
Posted: 2013-03-01 More...
 
More Announcements...

Vol 23, No 1: มกราคม-มิถุนายน 2560

Table of Contents

Articles

ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู,บ้าน และความพึงพอใจของผู้สูงอายุ ในตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช pdf
วรัญญา วรัญญา จิตรบรรทัด, ธมลวรรณ แกวกระจก, พิมพจรรณ เรืองพุทธ 5-16
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60ปี ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ pdf
รัฐพล สาแก้ว, จงกลฌี ธนาไสย์, บัณฑิต วรรณประพันธ์ 17-30
การสร้างเสริมพลังอำนาจชุมชนดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน บ้านหนองบัว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา pdf
วิภารัตน เบ็ญจมาศ 31-43
ผลการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ pdf
นิยม จันทรนวล, ศิริญญา วิลาศรี 44-58
ผลของการแกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล ผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรังต่อผลลัพธ์การจัดการรายกรณี pdf
ปฐยาวัชร ปรากฎล 59-72
ความรู้ ทัศนคติ ความพร้อม และแนวทางการเตรียมการจัดการศึกษาพยาบาลสู่ประชาคมอาเซียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี pdf
ภัทรา ซูริค 73-84
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมในวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล pdf
ทองปาน บุญกุศล, จรีรัตน อินทวัฒน 85-96
Nursing Students’ Attitude towards Unwanted Pregnancy and Their Practice Behaviors for Preventing Unwanted Pregnancy pdf
ดวงรัตน์ คัดทะเล 97-108
แนวทางการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลผู้ป่วยแท้งติดเชื้อที่มีภาวะช็อก pdf
จันทรทิรา เจียรณัย, ศรัญญา จุฬารี 109-123
บทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงการอบรมขัดเกลาทางสังคมและการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ pdf
เยาวเรศ ก้านมะลิ, อรัญ ซุยกระเดื่อง 124-130