ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (2018): กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

เผยแพร่แล้ว: 2018-12-28

ปริมาณโซเดียมในอาหารยอดนิยมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

พัศมัย เอกก้านตรง, อุไรพร จิตต์แจ้ง, ประไพศรี ศิริจักรวาล, วันทนีย์ เกรียงสินยศ

6-17

ดูเล่มทุกฉบับ