เผยแพร่แล้ว: 2018-06-29

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพใน ผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

สุนิสา ค้าขึ้น, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ

57-71

ความรู้และเจตคติของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ต่อการบริจาคเลือด

จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ, ปิยธิดา บุราณผาย, อภิชาติ ป้องทองหลาง, วิไลรัตน์ โรจน์ฉิมพลี, กนกรัตน์ ปรีชาพูด, จิรศักดิ์ อินอ่อน

104-116