เผยแพร่แล้ว: 2017-01-22

การติดอินเทอร์เน็ตในเยาวชน: บทบาทของพยาบาลและการช่วยเหลือ

ดวงรัตน์ คัดทะเล, เนตรยา แสนมี, พณิดา กุกสันเทียะ, พรทิพา เนื่องชุมพล, ปัญญากาญจน์ ภิรมกิจ

135-149