Focus and Scope

นโยบายและกลุ่มเป้าหมายของวารสาร
วัตถุประสงค์ของวารสาร
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ และผลงานวิจัยของบุคลากรในสถาบันการศึกษา

นโยบายด้านลิขสิทธิ์

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทรรศนะและข้อคิดเห็นในบทความวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิดของผู้จัดทำจึงมิใช่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา

Peer Review Process

บทความที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ต้องเป็นบทความใหม่ที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทุกบทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ จะได้รับการประเมินทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน ก่อนที่จะได้รับการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการจัดพิมพ์ขั้นต่อไป

เกณฑ์การพิจารณาบทความ รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อเรื่อง ควรกะทัดรัด ไม่ใช้คำย่อและไม่ควรยาวเกินไป หากเป็นบทความภาษาไทยต้องมีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษด้วย
2. ชื่อผู้เขียน ข้อมูลวุฒิการศึกษาและสถานที่ทำงานพิมพ์ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อเรื่อง
3. บทคัดย่อ และ Abstract เป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่อง กรณีบทความวิชาการ ภาษาไทย ให้เขียนบทคัดย่อภาษาไทย แล้วตามด้วย Abstract ภาษาอังกฤษ และบทความวิชาการ ภาษาอังกฤษ Abstract ต้องแปลเป็นบทคัดย่อภาษาไทย
4. มีหัวข้อครบตามข้อกำหนดของวารสาร
5. เนื้อหาให้จัดพิมพ์ 1 คอลัมน์
6. การอ้างอิง เป็นแบบแทรกปนในเนื้อหา (In-text Citation) โดยใช้ระบบนาม-ปี (Author – date) ตามแบบของ APA
7. หากมีรูปภาพประกอบ หรือตาราง ควรมีการอ้างอิงแหล่งที่มา เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (หากมีการฟ้องร้องจะเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว ทางวารสารจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)
8. บทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน

Publication Frequency

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (JOURNAL OF GRADUATE STUDIES VALAYA ALONGKRON RAJABHAT UNIVERSITY) มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Sponsors

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

Sources of Support

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

Journal History

ที่มา ประวัติการจัดตั้งวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (JOURNAL OF GRADUATE STUDIES VALAYA ALONGKRON RAJABHAT UNIVERSITY) ดำเนินการเผยแพร่บทความวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre: TCI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้สนใจทั่วไป และเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ประสบการณ์ และผลงานวิจัยของบุคลากรในสถาบันการศึกษา