วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2562

2019-04-05

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2562

 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2561

2017-11-20

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2561

วารสารบัณฑิตศึกษาฯ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนกันยายน 2560

2017-07-20

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนกันยายน 2560 สามารถอ่านบทความและติดตามข่าวสารได้ที่ลิ้งค์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU

วารสารบัณฑิตศึกษาฯ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนมีนาคม 2560

2016-11-25

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนมีนาคม 2560 สามารถอ่านบทความและติดตามข่าวสารได้ที่ลิ้งค์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU

วารสารบัณฑิตศึกษาฯ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนตุลาคม 2559

2016-08-10

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนตุลาคม 2559 สามารถอ่านบทความและติดตามข่าวสารได้ที่ลิ้งค์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JournalGradVRU

ประกาศรับบทความวิจัยลงวารสารบัณฑิตศึกษา

2015-12-04

วารสารบัณฑิตศึกษา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความ ประเภท บทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป