วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับที่รับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความที่เผยแพร่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง

2019-08-28

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับอาเซียน ดังนั้น กองบรรณาธิการวารสารฯ จึงกำหนดรูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association) หากรายการอ้างอิงเป็นของคนไทยในเอกสารอ้างอิงจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกรายการ และยึดหลักการถอดอักษรไทยเป็นโรมัน  เริ่มใช้ตั้งแต่ในเล่ม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (Vol 13 No. 1) เป็นต้นไป

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการขอตีพิมพ์บทความ

2019-08-24

ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการขอตีพิมพ์บทความในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

Vol 13 No 2 (2019): May - August 2019

Published: 2019-08-28

PROJECT BASED LEARNING FOR INTEGRATION PARALLEL SUBJECT COURSE WORK IN BACHELOR’S DEGREE STUDENTS

กัมปนาท คูศิริรัตน์ (Kampanat Kusirirat), เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา (Taintada Hiranyachattada), นุชรัตน์ นุชประยูร (Nuchsharat Nuchprayoon)

14-29

THE EFFECTS OF USING COOPERATIVE LEARNING PACKAGE ON EQUATIONS AND SOLVING EQUATIONS FOR GRADE 6 STUDENTS

ณัฐธิดา โพธิ์สุวรรณ์ - (Nattida Phosuwan), คมสัน ตรีไพบูลย์ (Komsan Treepiboon), ปริญญา ทองสอน (Parinya Tongsorn)

46-61

DEVELOPMENT OF MATTHAYOMSUKSA ONE STUDENT’S ATTITUDE TOWARD TWELVE CORE VALUES BY INTEGRATING TWELVE CORE VALUES IN THAI LITERATURE LEARNING MANAGEMENT

ธีระวีร์ บัวหลวง ศุภพิชญพงษ์ (Teerawee Bualuang Suphaphitchayapong), มนสิการ เฮงสุวรรณ (Manasikarn Hengsuwan)

62-78

THE RELATIONSHIP BETWEEN BEHAVIOR IN DECISION MAKING TO PURCHASE PRODUCTS VIA FACEBOOK AMANG OF CONSUMERS IN MUANG DISTRICT PATHUMTHANI PROVINCE

นฤมล ตีระพัฒนเกียรติ (Naruemon Teerapattanakiat), ฉัตรชนก กระจับนาค (Chatchanok Kajabnark)

79-92

TECHNOLOGY TRANSFER AND THE APPLICATION FOR COMMUNITY ECONOMY TOURISM AND OTOP PRODUCTS OF SURIN PROVINCE

นิคม ลนขุนทด (Nikom Lonkuntosh), อัษฎา วรรณกายนต์ (Asada Wannakayont), เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน (Teangtum Sittichantasen), ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม (Piyanan Sayanpathum), ชาติชาย จรัญศิริไพศาล (Chatchai Charansiripisan), สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม (Surachet Vongchaipratoom), สุชาติ ดุมนิล Suchat Dumnil

93-104

AN EVALUATION OF SOCIAL SERVICE FOR THE ELDERLY IN LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN NARATHIWAT PROVINCE

พรทิพย์ มานพคำ (Phornthip Manopkham), วิภาวี พิจิตบันดาล Vipavee Pijitbundarn

105-121

CREATING A PRODUCT INDENTITY TO ENHANCE THE COMMUNITY OF PHET SAMUT KHIRI ECONOMIC COMMUNITY PROJECT '' BAN PHET PLEN DIN''

มรกต กำแพงเพชร (Morakhot Kamphaengphet), ระชานนท์ ทวีผล (Rachanon Taweephol), ฐิติมา พูลเพชร (Thitima Pulpetch), นิธิกร ม่วงศรเขียว (Nitikorn Muangsornkhiaw)

136-153

A STUDY OF THE CONDITIONS AND PROBLEMS IN EVALUATING AND CREATING SCORING RUBRICS FOR EVALUATING THE 12 CORE VALUES AT THE SECONDARY LEVEL

วัสส์พร จิโรจพันธุ์ (Wassaporn Jirojphan), กาญจนา เวชบรรพต (Kanjana Wetbunpot)

182-196

THE LEARNING STYLES OF DHURAKIJ PUNDIT UNIVERSITY UNDERGRADUATE STUDENTS

วาสนา วิสฤตาภา (Wasana Wisaruetapa), ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (Paitoon Sinlarat)

197-213

TTHE DEVELOPMENT OF INTEGRATIVE GROUP COUNSELING MODEL BASE ON PATH ANALYSIS TO ADOLESCENT STUDENTS’S LONELINESS

แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ (Sangdao Wattanaskulkiat), เพ็ญนภา กุลนภาดล (Pennapha Koolnaphadol), ประชา อินัง (Pracha I-Nang)

214-228

CONCEPT AND FORM THE PERFORMING ARTS FOR THE OPENING CEREMONIES OF SPORT EVENTS

เอกรัตน์ รุ่งสว่าง (Ekkarat Rungsawang), สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (Surapone Virulrak)

242-252

View All Issues

Indexed in tci