วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับที่รับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความที่เผยแพร่ผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2562

2019-04-05

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอปิดรับบทความชั่วคราว โดยจะเปิดรับบทความใหม่อีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2562

 

Vol 13 No 1 (2019): January - April 2019

Published: 2019-04-30

INAO: LAKHON NAI OF THE ROYAL COURT IN THE RATTANAKOSIN PERIOD

ขวัญใจ คงถาวร (Kwanjai Kongthaworn), สวภา เวชสุรักษ์ (Savapar Vechsuruck)

1-10

DEVELOPMENT OF A SCIENCE INSTRUCTIONAL PROCESS BASED ON THE CONSTRUCTIVIST THEORY TO ENHANCE LEARNING ACHIEVMENT AND HIGHER ORDER THINKING ABILITY OF MATHAYOM SUKSA II STUDENTS

จเร ลวนางกูร (Jarea Lavananggoon), ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ (Tweesak Chindanuruk), นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (Nuanjid Chaowakeratipong), ไสว ฟักขาว (Sawai Fakkao)

11-22

FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF STAFF IN THE UNIVERSITIES

ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ (Chonkanit Wisitsombat), ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ (Praphan Chaikidurajai), พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ (Peerapong Kittiwetpokawat)

37-50

USING MULTIPLE INTELLIGENCES ACTIVITIES TO DEVELOP ENGLISH READING AND WRITING ABILITIES AND ATTITUDE AMONG PRATHOM SUKSA 5 STUDENTS

ชมพูนุท ปันนำ (Chomphunut Pannam), นิธิดา อดิภัทรนันท์ (Nitida Adipattaranan), วิไลพร ธนสุวรรณ (Wilaiporn Tanasuwan)

51-62

THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SKILL WITH THE PARTICIPATION OF THE COMMUNITY TO ENHANCE MARKETING AND CONSERVATION OF BAN LAO BAMBOO FLUTE LOCAL WISDOM

ธัชกร สุวรรณจรัส (Touchakron Suwancharas), ดิเรก อัคฮาด (Direk Akkahad), จริยา วิชัยดิษฐ (Jariya Wichaidit), รวยทรัพย์ เดชชัยศรี (Ruaysup Deshchaisri)

63-74

DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE BASE SYSTEM TO SUPPORT HEALTH FOOD COOKING

นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ (Nujarin Pathumpong), มัณฑนา จริยรัตนไพศาล (Manthana Chariyaratpaisal)

75-91

THE FEASIBILITY OF THE APPLICATION OF THE AKITA INSTRUCTIONAL MODEL (AIM) IN THAILAND

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (Paitoon Sinlarat), เฉลิมชัย มนูเสวต (Chalermchai Manoosawet), วาสนา วิสฤตาภา (Wasana Wisaruetapa)

92-106

AGE DIVERSE WORKFORCE MANAGEMENT PLANNING IN THE CONTEXT OF THE AGING WORKFORCE IN BUSINESS SECTOR

วิกร ภูวพัชร์ (Vikorn Poovapat), ระพีพรรณ พิริยะกุล (Rapeepun Piriyakul), นรพล จินันท์เดช (Norapl Jinanthadej)

141-154

THE CURRICULUM TRAINING YOUNG GUIDE DEVELOPMENT FOR LOCAL CULTURE AND HERITAGE TOURISM IN U-THONG DISTRIC, SUPHANBURI

วิเชียร อินทรสมพันธ์ (Wichian Intarasompun), ศศิกัญชณา เย็นเอง (Sasikanchana yenaeng), ธนภัทร จันทร์เจริญ (Tanaput Chancharoen), สิริกร โตสติ (Sirikorn Tosati), และฑิตยา สิทธิโสภาสกุล (Thittaya Sitthisopasakul)

155-166

A STUDY OF CHARACTERISTICS OF EDUCATIONAL SUCCESS IN 21ST CENTURY OF UNDERGRADUATE STUDENTS

สัตกร วงศ์สงคราม (Sattakorn Wongsongkram), มณฑิรา จารุเพ็ง (Monthira Charupheng), สกล วรเจริญศรี (Skol Voracharoensri), อรอุมา เจริญสุข (Orn-uma Chrruensuk)

167-179

USING WRITING PROCESS APPROACH TO PROMOTE ENGLISH WRITING ABILITY AND GROUP PROCESSING SKILLS AMONG GRADE 10 STUDENTS

อภิรยา แก้วสาร (Apiraya Kaewsarn), นิธิดา อดิภัทรนันท์ (Nitida Adipattaranan), วิไลพร ธนสุวรรณ (Wilaiporn Tanasuwan)

180-189

THE LANGUAGE OF VIETNAMESE FEMALE POETS THROUGH LOVE METAPHORS

กฤติมา จรรยเพศ (Krittima Janyaphet), วีระกาญจน์ กนกกมเลศ (Veerakarn Kanokkamalade)

202-209

DIGITAL LEARNING: LEARNING ENGLISH IN THE DIGITAL WORLD OF THE 21ST CENTURY

จิรารัตน์ ประยูรวงษ์ (Chirarat Prayoonwong)

210-223

WHY MISTAKE IS IMPORTANT FOR HIRE OF SERVICES

สุชาดา รัตนพิบูลย์ (Suchada Rattanapibul), ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ (Patamawan Jindarak)

224-236

View All Issues

Indexed in tci