บรรณาธิการ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ คูวัฒนเธียรชัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

 กองบรรณาธิการ                                        

   ดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

   รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                            

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทวัส  เอื้อสังคมเศรษฐ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์