วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์เป็นวารสารวิชาการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านบริหารธุรกิจ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ

Vol 13 No 18 (2019): January-June

Published: 2019-07-01

Reduction Waste from the waiting in the supply chain of laboratory diagnostic procedures in clinical chemistry

ประภาพรรณ ศรีมันตะ, ปณัทพร เรืองเชิงชุม

1-14

Effect of Franchise Management Strategies on Organizational Success of Franchise Businesses in Thailand

วรพงษ์ ลาภสถาพร, ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์, คมกริช วงศ์แข

41-52

The Influence of Internal and External Social Capital on the Performance of Family Business Engaging in Social Activities

ณัฐพงศ์ เล็กเลิศสุนทร, พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, ยุรพร ศุทธรัตน์

53-71

View All Issues