KKU International Journal of Humanities and Social Sciences

            วารสารนานาชาติ มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) คือฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคมและฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

            ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดพิมพ์วารสารนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            กองบรรณาธิการวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีรับบทความต้นฉบับ (Original) ในรูปบทความวิจัย (Research article) บทความปริทรรศน์ (Review article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (ฺBook review) ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งออกเป็น ด้านกฏหมาย ปรัชญาและศาสนา การเมืองการปกครอง การศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์

            KKU International Journal of Humanities and Social Sciences is an open-access and peer-reviewed journal which is published every 4 months: January - April, May - August and September - December by Research and Technology Transfer Affairs Division in order to distribute new knowledge in the field of Humanties and Social Sciences.

            We welcome Thai and English manuscripts of research articles, review articles and book reviews covering the following areas: Law, Religions and Philosophy, Political Sciences, Public Administration, Education, Geography, History, Language and Litrerature, Business Administration and Sociology. 


Journal Homepage Image

วารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2

Indexed in tci quertier 2

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 7, No 1 (2017): January - April

Table of Contents

Research articles

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อักษรคันจิของนักศึกษานักศึกษาชาวไทยโดยใช้กิจกรรม เชื่อมโยงภาพ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง PDF
กิติกาญจน์ รัตนพิทักษ์ 1-26
การพัฒนาการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาของสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม ของชุมชนในภาคอีสาน PDF
พระปลัดประสิทธิ์ ภทรฺจิตโต (ศรีสว่างค์), บุญสม ยอดมาลี, ประสาน กำจรเมนุกุล 27-44
ผลการพัฒนาแบบทดสอบคัดกรองและวินิจฉัยนักเรียนที่มีภาวะวิกฤติการรู้หนังสือ ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ PDF
มาริยา เถาอินปาก ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ เพ็ญณี แนรอท 45-70
การพัฒนาโมเดลการวัดความเป็นพลโลกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น PDF
เบญจมาศ บุดศรี จตุภูมิ เขตจัตุรัส 71-91
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 PDF
ณัชปภา โลหะกิจ ฐิติรัตน์ สุวรรณสม 92-112
สมรรถนะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา PDF
จิรันธนิน ทองธิราช, พิชญ์ ฉายายนต์ , อุดม จำรัสพันธุ์ ,ชาตรี นาคะกุล 113-141
สภาวะการตั้งครรภ์ในปัจจุบันของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
อัญชลี สารรัตนะ, สิทธิพล อาจอินทร์ 142-159