KKU International Journal of Humanities and Social Sciences

            วารสารนานาชาติ มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี) คือฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคมและฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

            ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดพิมพ์วารสารนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นความก้าวหน้าทางด้านวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

            กองบรรณาธิการวารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีรับบทความต้นฉบับ (Original) ในรูปบทความวิจัย (Research article) บทความปริทรรศน์ (Review article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (ฺBook review) ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งออกเป็น ด้านกฏหมาย ปรัชญาและศาสนา การเมืองการปกครอง การศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์

            KKU International Journal of Humanities and Social Sciences is an open-access and peer-reviewed journal which is published every 4 months: January - April, May - August and September - December by Research and Technology Transfer Affairs Division in order to distribute new knowledge in the field of Humanties and Social Sciences.

            We welcome Thai and English manuscripts of research articles, review articles and book reviews covering the following areas: Law, Religions and Philosophy, Political Sciences, Public Administration, Education, Geography, History, Language and Litrerature, Business Administration and Sociology. 


Journal Homepage Image

วารสารได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2

Indexed in tci quertier 2

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 7, No 2 (2017): May-August

Table of Contents

Research articles

การ์ตูนนิทานเวตาลในฐานะสื่อการสอนคุณธรรม จริยธรรม PDF
ชญาตี เงารังษี 1-18
การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการตามแผน ปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) PDF
กรรณิการ์ เก็งวินิจ 19-37
“ความทุกข์ คือ โรค” : อุปลักษณ์มโนทัศน์ที่สะท้อนผ่านรูปคำอุปลักษณ์ ในภาษาไทย PDF
ธนพล เอกพจน์, วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา 38-58
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ของปัจจัย ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ PDF
จินดา สวัสดิ์ทวี 59-79
ผลของการอ่านหนังสือนอกเวลาที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยตนเองของผู้เรียนระดับอุดมศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาต่างประเทศ PDF
ปิยธิดา บัวประเสริฐยิ่ง 80-99
ผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำวิจัย ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา PDF
จตุภูมิ เขตจัตุรัส 100-119
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าผู้ใช้บริการธุรกิจประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ตไทยตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนตัวแบบเส้นทาง PLS PDF
ภาวิณี ทองแย้ม 120-150