[ENG]

  • นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

เพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความทั่วไป ที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ บทความต้องมีเนื้อหาทางด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ในทุกสาขาที่มีการนำทฤษฎีและหลักการทางคณิตศาสตร์ไปใช้อย่างถูกต้อง เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจทุกแขนง ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข เป็นต้น

  • กระบวนการประเมินบทความ

ทุกบทความก่อนลงตีพิมพ์ต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีส่วนได้เสียกับผู้เขียน ในรูปแบบ double-blinded  และบทความจะต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ (Accepted) จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ทั้งนี้บทความจากผู้เขียนภายในสมาคมฯ จะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด

  • ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

  • กำหนดออกวารสาร

วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

- ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

- ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม

- ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

  • ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร

สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์