วารสารคณิตศาสตร์ โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วารสารคณิตศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI

2018-10-08

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, TCI)
ประกาศผลประเมิน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ให้ "วารสารคณิตศาสตร์" เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI : วารสารกลุ่มที่ 1 
      (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ประเภทสมาชิก

2018-10-02

วารสารคณิตศาสตร์ได้พัฒนาระบบออนไลน์ ซึ่งผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกวารสารออนไลน์นี้ได้ ตามประเภทของสมาชิก ดังนี้

  1. สมาชิกอ่านบทความ (Reader) 
  2. สมาชิกประเภท ผู้ประพันธ์บทความ (Author) 
  3. สมาชิกประเภทผู้ประเมินบทความ(Reviewer) 

ทางกองบรรณาธิการจึงขอความร่วมมือสมาชิกใหม่ทุกท่าน ได้โปรดสมัครสมาชิกวารสารเพื่อเข้าระบบของวารสารต่อไป

วัตถุประสงค์

2018-10-02

วารสารคณิตศาสตร์เป็นวารสารวิจัยและวิชาการ ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศ ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความทั่วไปที่เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยทุกบทความจะได้รับการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารคณิตศาสตร์