168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

ผู้รับผิดชอบหลัก

โรงพยาบาลมหาสารคาม

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

โรงพยาบาลมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ 043711750-4ต่อ9420กด1017