ถ้อยแถลงจากบก.
           สวัสดีครับชาวสาธารณสุขทุกท่าน วารสารโรงพยาบาลมหาสารคามฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีที่ 16
ฉบับที่1 ประจำเดือนมกราคม –เมษายน 2562 ผ่านมา15 ปีแล้วที่ทีมได้พัฒนาคุณภาพวารสารอย่างเนื่อง
ด้วยความมุ่งมั่น วารสารโรงพยาบาลมหาสารคามได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล
TCI กลุ่ม 2 และเป้าประสงค์คือ กลุ่ม 1 ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งในส่วนของเนื้อหาวารสารฉบับนี้ก็มีผลงาน
ที่น่าสนใจมากเกือบยี่สิบเรื่อง อาทิเช่นผลงานเรื่องการศึกษาระบาดวิทยาและผลการรักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะ
เยื่อบุช่องท้องอักเสบติดเชื้อจากการล้างไตทางหน้าท้องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ผลงานนำเสนอภาคภาษา
อังกฤษเรื่อง Local Infiltration Analgesia (LIA) technique for pain control after total Joint
replacement surgeryจากโรงพยาบาลมหาสารคาม และผลงานวิจัยการแพทย์พยาบาลรวมทั้งกรณีศึกษา
ทางการพยาบาล ที่น่าสนใจ ซึ่งทุกผลงานสามารถนำไปต่อยอดหรือนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติและพัฒนา
งานได้เป็นอย่างดี
           ท้ายสุด ทีมงานขอฝากและให้บอกต่อประชาชนคนใกล้ชิดด้วยความห่วงใยอันเนื่องมาจากช่วงนี้อากาศ
แปรปรวน เป็นช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะปีนี้อากาศเริ่มร้อนเร็วกว่าทุกปีและร้อนมากที่สุดในเดือนเมษายน
ส่งผลให้โรคที่เกิดในช่วงอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคอย่างมากโดยเฉพาะ
เชื้อแบคทีเรีย ยิ่งพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาดยิ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคติดต่อ
ทางอาหารและน้ำ บุคลากรด้านสาธารณสุขเราจึงควรบอกต่อกันให้ระมัดระวังความสะอาดของอาหารและ
น้ำดื่มเป็นพิเศษ และยึดหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันง่ายๆ“กินร้อน ช้อนกลาง”คือกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ
หากยังไม่กิน ต้องเก็บในตู้เย็นหรืออุ่นให้ร้อนก่อนกิน ใช้ช้อนกลางในการกินอาหารร่วมกัน ล้างมือทุกครั้งก่อน
กินอาหารและหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม ดื่มน้ำที่สะอาด เป็นการใส่ใจในเบื้องต้น ครับ
                                                                                                             

                                                                                                          นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม
                                                                                                                       บรรณาธิการ