[1]
ปะสีระวิเสส., ปานศิลาว., และ เชื้อลิ้นฟ้าส., การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 139-146, ก.ค. 2019.