ถ้อยแถลงจากบก.
                           สวัสดีครับชาวสาธารณสุขที่รัก วารสารโรงพยาบาลมหาสารคามฉบับที่ 3 ของปีที่16 ฉบับประจำเดือนกันยายน-เดือนธันวาคม 2562 เป็นฉบับสุดท้าย แห่งปี 2562 มาพร้อมกับลมหนาวซึ่งช่วงนี้ ทั่วประเทศไทยเรา มีอากาศเย็นมากกว่าทุกปี โดยเฉพาะภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นลง และบางพื้นที่อาจเย็นลงเฉียบพลัน ทำให้อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสภาพอากาศเช่นนี้ อาจทำให้ร่างกาย   ป่วยได้ง่ายกว่าปกติ นอกจากนี้อากาศเย็น ยังเอื้อต่อการอยู่รอดและแพร่กระจายของไวรัสมากที่สุด ฉะนั้นเมื่อถึงฤดูหนาวเราควรระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับความ   หนาว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มโรคติดต่อ ได้แก่ โรคหัด โรคปอดอักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื่อไวรัส โรคมือ เท้า ปาก และ 2. กลุ่มภัยสุขภาพ ได้แก่ การเ สียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะอากาศหนาว การสูดดมก๊าซพิษและขาดอากาศหายใจจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซ และการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงอากาศหนาวและหมอกจัด ที่สำคัญควรศึกษาสถานการณ์ก่อนจะได้หาวิธีป้องกันหรือดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากสภาพอากาศ เพื่อเป็นการเตือนตนเอง หรือหากมีอา การทางร่างกายที่น่าสงสัย ควรปรึกษาหรือพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจไม่ควรตีความเอง

                         สำหรับวารสารฉบับนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาวิชาการเกือบทุกสาขาวิชาชีพ ทั้งด้านการแพทย์ เภสัชกรรม การพยาบาล การกายภาพบำบัดและโภชราการ มากกว่าสิบเรื่อง อาทิเช่น รายงานผู้ป่วยเรื่องการใช้บอลลูนอุดหลอดเลือดเพื่อช่วยในการผ่าตัดเปิดในผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพองและแตกจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปัจจัยทางคลินิกที่สัมพันธ์กับภาวะ Metabolic syndrome ในผู้ป่วยสะเก็ดเงินโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่องการใช้ HBeAg ในการทำนายระดับไวรัสตับอักเสบบีในเลือดมารดาตั้งครรภ์เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ยาป้องกันการติดเชื้อจากมารดาสู่ลูก กรณีศึกษาการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน กรณีศึกษาทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นที่ได้รับการใส่บอลลูนห้ามเลือด Sengstaken- Blakemore tube โรงพยาบาลขอนแก่น และผลงานวิจัยการพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น

                          ทีมงานวารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานที่เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้บ้างไม่มากก็น้อยและท้าย  สุดเราขอส่งท้ายปีเก่า 2562 เพื่อต้อนรับปีใหม่ในฉบับใหม่ เข้าสู่ปีที่ 17 ฉบับประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2563  

                                                                      "ปิดบุญเก่า เปิดงบบุญใหม่ แล้วลุยทำความดีต่อไป....ครับ"

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม
                                                                                                                                                               บรรณาธิการ

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2019): กันยายน-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2020-01-18

ดูเล่มทุกฉบับ