เป็นวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ พยาบาล
และเกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขทุกสาขา(เป็นวารสารราย4เดือน
:3ฉบับต่อปี)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคคลากร
ทางด้านสาธารณสุขและเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการแพทย์
พยาบาล และการสาธารณสุขทั้งในและนอก องค์กรสู่การสืบค้นแก่ผู้ที่สนใจ