สารจากบรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2019-11-25

ลักษณะผลการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยในกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร

กาญจนา เจริญธัญรักษ์, อภิรดี สิงห์แจ่ม, จิตติมา แสงสุวรรณ

32-43

การศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชั่น Zoom cloud meeting ช่วยสอน ในรายวิชาปฏิบัติการผดุงครรภ์

อุมาสวรรค์ ชูหา, สุธาทิพย์ เดี่ยววานิชย์, ธีรเสฏฐ์ ศิราธนานนท์, เพชรไพลิน พิบูลย์เกษม, ศิริภัททรา จุฑามณี

176-182