วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย 

NAJUA: History of Architecture and Thai Architecture 

         เป็นวารสารวิชาการที่ผลิตโดยภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจัดทำวารสารวิชาการระดับชาติเพื่อเผยแพร่ศิลปวิทยาการทางความรู้ และความคิดเห็นใหม่ ๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมออกสู่สาธารณชน และเป็นเอกสารอ้างอิงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย และการอนุรักษ์ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความที่ผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาคุณภาพจากกองบรรณาธิการ บรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิ

ISSN (Print) 1686-1841

ISSN (Online) XXXX-XXXX

Vol 15 (2018): มกราคม-ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-30

View All Issues

Indexed in tci